Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Aktualności » Wsparcia finansowego z GFOŚiGW na zadanie p.n.: "Prowadzenie monitoringu środowiska na składowisku odpadów Miasta Poznania".

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił wsparcia ze środków będących w dyspozycji Miasta Poznania, na realizację zadania p.n.: "Prowadzenie lokalnego monitoringu środowiska na składowisku odpadów w Suchym Lesie. Prowadzenie badań fizyko-chemicznych wód powierzchniowych i podziemnyc, wód odciekowych, powietrza, biogazu itd.". Prowadzony monitoring pozwala na wyeliminowanie zagrożenia wynikającego z przenikania zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Poprzez prowadzenie kontroli można na bieżąco śledzić stan poszczególnych komponentów środowiska i prowadzić działania ograniczające negatywne oddziaływanie składowiska.

Zakres prowadzonych badanych w ramach monitoringu lokalnego środowiska
w rejonie składowiska w Suchym Lesie:

 • 1. Wielkość opadu atmosferycznego.
 • 2. Pomiar emisji i składu gazu składowiskowego.
 • 3. Badanie składu powietrza na dwóch stanowiskach w strefie oddziaływania składowiska.
 • 4. Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wydalanych do atmosfery
  z zespołów prądotwórczych.
 • 5. Badanie wód:
 • - Pomiar wielkości przepływu oraz badania parametrów wskaźnikowych wód powierzchniowych,
 • - Pomiar poziomu oraz badania parametrów wskaźnikowych składu wód podziemnych (piezometry),
 • - Pomiar składu wód odciekowych w miejscu ich gromadzenia (stawy retencyjne),
 • - Badanie składu wód odciekowych zagęszczonych (zbiornik wód odciekowych zagęszczonych).
 • 6. Badanie składu odprowadzanych z oczyszczalni wód odciekowych oczyszczonych.
 • 7. Badania ścieków opadowych na wyjściu z osadników (piaskowników).
 • 8. Kontrola osiadania powierzchni składowiska odpadów.
 • 9. Pomiar objętości wód odciekowych, pomiar na wlocie do zbiorników retencyjnych.